سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرسول ذاکرین – اساتید دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
ابوالقاسم حسن پور –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر محلول HB-101 با غلظت های صفرو۰/۸و۱۲و۱/۶ میلی لیتر درلیتر برروی سه رقم خیارگلخانه ای نگین امیروسلطان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و آزمایش فاکتوریل برروی کشت بذرونشا انجام گرفته است تیمارهای مورد استفاده برای مدت ۱۰ هفته متوالی برروی بوته های اعمال شده نتایج بدست آمده حاکی از این استکه درکشت خیارگلخانه ای به صورت نشایی درصورتی که محلول HB-101 استفاده شده باشد طول میانگره ها دربوته های خیار زیاد شد درنتیجه ارتفاع بوته بیشتر می شود و تعدادمیوه افزایش یافته و عملکردبالا خواهدرفت با این وصف از میان غلظت های مورد استفاده غلظت ۱/۲ میلی لیتر درکشت نشایی و دررقم سلطان عملکرد بهتری را نشان داد هرچندکه درغلظت ۰/۸ میلی لیتر هم نسبت به شاهد عملکرد بیشتری داشتیم ا ما در غلظت ۱/۶ میلی لیتر کاهش عملکرد نسبت به غلظت ۱/۲ نشان داد.