سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
سیدعلی امامی – معاون آموزشی فنی پژوهشی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

چکیده:

تولید رزگلخانه ای درسیستمهای هایدروپونیک به دو صورت قابل سیرکوله بسته و غیرقابل سیرکوله باز انجام می پذیرد کنترل تغذیه گیاهی درسیستم بسته به مراتب حساستر ومشکلتر از سیستم باز می باشد لذا تحقیق فوق به منظور بررسی اثرمحلول پاشی کلرید کلسیم برکیفیت وکمیت رز گلخانه ای رقم دولسویتا درسیستم بسته انجام گرفت اینتحقیق دریک گلخانه تمام مکانیزه هایدروپونیک واقع دراشکاوند اصفهان بصورت یک طرح بلوک کاملا تصادفی درسه تکرار و ۵ تیمار انجام پذیرفت درهر تکرار۱۰ بوته مورد آزمایش قرارگرفت و مواردیچون تعدادشاخه گل ارتفاع ساقه گل دهنده قطرغنچه گل وزن ترووزن خشک درزمانهای مختلف اندازهگیری گردید تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از شاهد بدون محلول پاشی غلظت کلسیمدر محلول غذای ۱۶۰ پی پی ام و محلول پاشی کلرید کلسیم ۰/۵ درصد با غلظت کلسیم ۱۴۰ پی پی ام درمحلول غذایی ومحلول پاشی کلرید کلسیم ۱درصد با غلظت کلسیم ۱۲۰ پی پی ام درمحلول غذایی و محلول پاشی کلرید کلسیم ۱/۵درصد با غلظت کلسیم ۱۰۰ پی پی ام درمحلول غذایی محلول پاشی کلرید کلسیم ۲درصد با غلظت کلسیم ۸۰ پی پی ام درمحلول غذایی بررسی ها نشان دادکمترین میزان ماندگاری شاخه های گل درسردخانه به دلیل کاهش کلسیم برگ و گل درتیمار ۱ و بالاترین میزان ماندگاری گل درتیمار ۵ مشاهده گردید کهدارای اختلاف معنی داری با سایرتیمارها بود.