سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم بهرامی – کارشناس ارشد کشاورزی
علی خورگامی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکمهای مختلف کاشت ۱۳و۲۲ و ۳۳ بوته درمترمربع بود و محلول پاشی عناصر غذایی ضروری کم مصرف سولفات آهن بروروی به میزان ۲و۳و۴و۵ درهزاربرعملکرد دانه و اجزا عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ماش سبز آزمایشی درتابستان سال ۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد انجام شد این تحقیق بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرادرآمدفاکتور اصلی شامل سطوح مختلف محلول پاشی و فاکتور فرعی شامل تراکمهای مختلف بوته بود صفات اندازه گیری شده دراین ازمایش شامل عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت وزن هزار دانه ارتفاع بوته تعداد غلاف دربوته و تعداد دانه درغلاف تعداد غلاف درساقه اصلی و تعداد غلاف درساقه فرعی بودند. نتایجتجزیه واریانس بین تیمارهای محلول پاشی از لحاظ عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک تعداد ساقه فرعی دربوته تعداد غلاف دربوته تعداد غلاف درساقه فرعی ارتفاع بوته و وزن خشک برگ اختلاف معنی داری نشان داد.