سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رمضانعلی گلیج – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
آسیه فیروزی – مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی قارچ صدفی تنکابن
فریسا ایران نژاد –
رضا نعمت اله ثانی –

چکیده:

گل زیبای میخک ازنظر میزان تولید گل شاخه بریده یکی ازگلهای مهم محسوب میشود باتوجه به اهمیت اقتصادی این گل و به منظور بررسی تاثیر تیمارهای حاوی گلاب چای برطول عمر و افزایش دوره بازاریابی آن و همچنین کاربرد تیمارهای طبیعی جدید تحقیقی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمارمداوم به اجرا درآمد گلهای بریده میخک مینیاتوری درگلدانهایی محلولهای حاوی گلاب چای ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰و۰ درصد گلاب درآب حاوی ۳۰ گرم درلیترساکارز بودند قرارگرفتند طولعمر گل اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد نتایج نشان داد که همه تیمارها ویژگیهای اندازه گیری شده را بطور معنی دارنسبت به تیمارشاهد افزایش دادند و غلظت ۲۰درصد گلاب درآب حاوی ۳۰گرم درلیتر ساکارز بیش ازسایر تیمارها طول عمر گله ای بریده میخک را افزایش داد.