سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا مصطفوی بابوکانی – دانشجوی آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنظیم کننده های رشد برای غلبه بر تنش شوری بر روی جوانه زنی دو گونه بذر چمن، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بذور گونه های بلوگراس (Poa pratensis) و برموداگراس (Cynodon dactylon) تحت تنش های شوری کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم در پنج سطح (۰ و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۰۰ mmo1/lit) و تیمار اسید جیبرلیک در سه سطح (۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ ppm) قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط تیمار شوری کلرید پتاسیم اعمال شده درصد جوانه زنی درپوا با وجود تیمار اسید چیبرلیک تفاوت معنی داری نسبت به تیمار بدون اسید جیبرلیک نشان نداد، و در پنجه مرغی افزایش نمک همزمان با افزایش غلظت اسید جیبرلیک منجر به کاهش درصد جوانه زنی شدو د رحالی که به کارگیری اسید جیبرلیک تا سطح ۱۵۰ ppm درصد جوانه زنی درپوا را در سطوح بالاتر از ۲۲۵ mmo1/lit تیمار شوری سولفات سدیم بهبود بخشید.بذور پنجه مرغی ضعیف تر عمل کردند و جوانه زنی در سطوح بالاتر ۷۵ mmo1/lit نمک سولفات سدیم حتی با حضور اسید جیبرلیک از بین رفت. سرعت جوانه زنی د ربذور هر دو گونه تفاوت معنی داری در به کارگیری سطوح مختلف اسید جیبرلیک در غلظت های مختلف تنش شور نشان نداد.