سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودابه شامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
جعفر محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدنجم الدین مرتضوی – دکتری باغبانی

چکیده:

برای بررسی اثرغلظت های مختلف NAA و مدت زمان آن درریشه زایی قلمه های لاکی بامبو Dracaena sanderiana درسال ۱۳۸۷ دردانشگاه آزاد واحد ابهر آزمایشی فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد دراین مطالعه ازقلمه های بدون برگ ۵ سطح غلظت ۰و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰NAA پی پی ام و مدت زمان ۲۴و۴۸و۷۲ ساعت در۷تکرار استفاده شد پس ازتیمار قلمه ها بصورت انفرادی دربطری هایی محتوی ۴سانتیمتر اب مقطر قرارداده شدند پس از حدود ۴ ماه صفات تعدادریشه ها طول متوسط ریشه ها طول ریشه های بلندتر از۵ سانتیمتر قطرریشه ها تعدادجوانه و طول جوانه بررسی شد و داده ها پس ازجمع آوری توسط نرم افزار MSTAT-Cآنالیز و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون دانکن انجام گرفت نتایج نشان داد که تیمار ۷۲+۱۰۰ پی پی ام بهترین تیمار جهت افزایش تعدادریشه و قطر ریشه و ۲۴+۱۰۰ پی پی ام و شاهد بهترین تیمار جهت افزایش متوسط طول ریشه و افزایش طول ریشه های بلندتر از۵ سانتیمتر بود و اثرمتقابل سایر صفات معنی دار نشد.