سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان کلانتری زاده نوق – دانش آموخته کارشناسی ارشد
مجتبی یوسفی راد –
داود ارادتمند اصلی –
هاشم صرافی – کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرقارچ میکوریزا برصفات مورفولوژیکی و شاخصهای رشد آفتابگردان آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۷ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازادواحد ساوه بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا شد فاکتورها شام لفاکتور اول دردو سطح شامل استفاده و عدم استفاده از قارچ میکوریزای Glomus intraradiceae و فاکتور دوم شامل ارقام بلیزار و آذرگل آفتابگردان بود بررسی صفات مورفولوژیکی و شاخصهای رشد نشان داد که درگیاهان تلقیح شده صفات مورفولوژیکی همچون ارتفاع اندام هوایی وزن تر و خشک اندام هوایی طول ریشه وزن تروخشک ریشه سطح برگ و وزن تروخشک برگ و همچنین شاخصهای رشدی شامل سرعت رشد گیاه CGR شاخص سطح برگ LAO سرعت رشد نسبی RGR نسبت سطح برگ LAR و سطح ویژه برگ SLA بطور معنی دار بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی بود ودررقم اذرگل شاخصهای مطرح شده نسبت به رقم بلیزار بزرگتر بودند.