سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خلف شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپ ی
حمیدرضا صبا – دکتری خاک و پی
محمدرضا خواجه ساهوتی – کارشناس ارشد سازه
زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

تحلیل لرزه ای پی های شمعی با اعمال حرکت لرزه ای به آن درسطح زمین انجام میگرد که با مشاهده بزرگنمایی حرکت سازم این پدیده دربرخی موارد مورد تردید قرارمیگیرد لذا موضوع اندرکنش کینماتیکی و اندرکنش وابسته به اینرسی که دررویکرد برهم متاثر از اندرکنش کینماتیکی است دراین مقاله اثر پارامتر نسبت فاصله شمع ها به قطر آنها درگروه های شمع ۳*۳و۲*۲ مورد تحلیل قرارگرفته که افزایش فاصله بین شمع ها منجر به افزایش مقدار توابع انتقال دراندرکنش کینماتیک گردید وهمچنین این اثر درمورد اندرکنش وابسته به اینرسی بصورت کاهشی قسمت حقیقی تابع امپدانس و افزایش قسمت مجازی آن خود را نشان میدهد.