سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد گرجی زاد – دبیر زیست شناسی شهرستان بهشهر
ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر

چکیده:

در این پژوهش به بررسی اثر نیکل بر روی پارامتر های رشد(طول ریشه و ساقه ، انشعابات و وزن تر وخشک ریشه)در گیاه Anthemis دو منطقه توسکستان و چناران از توابع استان گلستان پرداخته شدبذر گیاه از دو منطقه مذکور جمع آوری شد با کشت گلدانی و در شرایط گلخانه ای پرورش داده شد و اثر سمی تیمارهای NiCl2 بر روی پارامترهای رشد در اندام هوایی و ریشه ودر غلظت های صفر(شاهد)، ۸۰، ۱۴۰ میکرومولار در دو نوع ژنوتیپ Anthemis altissima مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده با ۹۵% اطمینان نشان داد که طول ریشه در Anthemis توسکستان و همچنین چناران بین کنترل و غلظت های مختلف نیکل اختلاف معنی داری وجود داشت . تعداد انشعابات ریشه در Anthemis توسکستان بین کنترل و غلظت های مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی در Anthemis چناران این اختلاف معنی دار بود. طول ساقه در Anthemis توسکستان بین کنترل و غلظت های متفاوت نیکل اختلاف معنی دار نبوده ولی در گیاه چناران معنی دار بود. وزن خشک وتر ریشه گیاه در هر دو منطقه بین کنترل با غلظت های متفاوت نسکل اختلاف معنی دار وجود داشت . پاسخ متفاوت به غلظت نیکل در دو ژنوتیپ گیاه Anthemis به تفاوت آنها ازنظر میزان مقاومت در مقابل نیکل بستگی دارد