سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد گرجی زاد – دبیر زیست شناسی شهرستان بهشهر
ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر
هایده کریمی –

چکیده:

در این پژوهش به بررسی اثر فلزنیکل بر روی میزان اسانس در گیاه Anthemis درمنطقه توسکستان از توابع استان گلستان پرداخته شدبذر گیاه ازمنطقه مذکور جمع آوری شد با کشت گلدانی و در شرایط گلخانه ای پرورش داده شد و اثر سمی تیمارهای NiCl2 بر روی میزان اسانس برگ ودر غلظت های صفر(شاهد)، ۸۰، ۱۴۰ میکرومولار در Anthemis altissima مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده با ۹۵% اطمینان نشان داد که درصد اسانس در برگ Anthemis توسکستان بین کنترل و غلظت های مختلف فلزنیکل اختلاف معنی داروجود داشت . در Anthemisچناران بین کنترل و غلظت های مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت. در Anthemisچناران بین غلظت های مختلف NiCl2در درصد اسانس اختلاف معنی داری وجود نداشت.درصد اسانس در غلظت میکرومولار ۱۲/۰ در منطقه چناران نسبت به توسکستان به پاسخ متفاوت آنها ازنظر میزان مقاومت در مقابل نیکل بستگی دارد .