سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم دعائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین افشاری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
قنبر لایی –
نگین السادات امیرخلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

این آزمایش بصورت فاکتوریل با سه تکرار فاکتوراول دو رقم بامیه رقم ایرانی و رقم خارجیCLEMSON سه فاصله کاشت ۲۰و۴۰و۶۰ سانتیمتر و دو الگوی کاشت یکطرفه و دوطرفه درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی درواحد دامغان به اجرا درآمد بیشترین ارتفاع گیاه با میانگین ۶۰٫۷۳ سانتیمتر و بیشترین طول میوه با میانگین ۱۱ سانتیمتر ازرقم خارجی بدست آمد از بین الگوهای کاشت مورد مطالعه الگوی کاشت یک طرفه با میانگین ۶۰٫۳۸ سانتیمتر بلندترین ارتفاع گیاه را داشت از بین فواصل کاشت ازمایش شده بلندترین طول میوه از فاصله کاشت ۴۰سانتیمتر با میانگین ۱۰٫۳۱ سانتی متر بدست آم د بررسی اثر متقابل رقم الگوی کاشت نشان داد بیشترین قطر میوه از رقم خارجی و الگوی کاشت یک طرفه به دست آمد.