سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین افضل – دانشگاه تربیت مدرس
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
مجید ابن علی حیدری – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین مقاله پاسخ خروجی فیلتر فوتونیک کریستالی کانال فرود با فیدبک بازتابی حساس به طور موج با درنظر گرفتن اثرغیرخطی کربدست آمده است و ناشی از کر درمشخصه های خروجی ازجمله ایجاد شیفت و افت بازدهی درفرکانس فرود و پهن شدگی پهنای باندخروجی مورد تحلیل قرارمیگیرد آستانه ی شدت موج ورودی که به ازای ان بازدهی فرود به دلیل نمود اثرکر به زیر۰/۸ افت می کند محاسبه و درنهایت طرحی برای بهبود آثار ایجاد شده ارایه میشود شبیه اسزی به روش تفاضل محدود درحوزه زمان برای فوتونیک کریستال دو بعدی میله ای انجام شده است.