سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدف قاسمی موخر – کارشناس ارشدحشره شناسی
سهراب ایمانی – دکتری تخصصی سم شناسی
حمید ساکنین چلاو – دکتری تخصصی حشره شناسی
حمیدرضا اردلانی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

دراین تحقیق اثرسمیت نسبی افت کش متداول مصرفی درباغات مرکبات برروی مرحله زیستی لارو سن ۴کفشدوزک کریپتلموس طی سالهای ۹۰-۹۱ مطالعه درشرایط ازمایشگاهی و درحاشیه پرورش کفشدوزک کریپتلموس برروی شپشک آرد الو مرکبات دردانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران بررسی شده است تیمارهای ازمایش عبارت بودند ازافت کش کنفیدور در۶ غلظت ۱۵۰۰و۶۳۰و۱۵۸و۶۳و۲۵و۱۰ppm که طبق محاسبات درازمایش Pretest با غلظت های ۱۰و۱۰۰و۵۰۰و۷۵۰و۱۰۰۰و۱۵۰۰و۲۰۰۰ ppm بدست آمدها ست و شاهد اب تست های ارزیابی سمیت براساس روش اسپری کردن برروی پتری دیش و تماس غیرمستقیم غوطه ورکردن طعمه درسم برای قسمتی ازازمایش برروی لارو ها سن ۴ صورت گرفته است انالیز داده ها توسط نرم افزار spss صورت گرفته است که نشان داد بین تیمارها درسطح ۱درصد اختلاف معنی داری وجود دارد نتایج حاکی ازآن بود که سمیت افت کش درلاروها درغلظت بالا ۶۴درصد بوده و درروش غیرمستقیم برروی لارو ۳۶درصد می باشد.