سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
احمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

سرب به عنوان خطرناک ترین فلز سنگین آلاینده محیط زیست برروی فعالیت های متابولیکی و فیزیولوژیکی موجودات زنده تاثیر می گذارد لذا در سالهای اخیر مور د توجه بیشتر محققین قرارگرفته است این پژوهش با توجه به اهمیت اقتصادی گندم و ایجاد ارقام مقاوم آن که نیاز مبرم کشاورزی پیشرفته است درراستای شناخت اثرات سمی سرب بربرخی فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه گندم رقم بهار صورت گرفت دراین پژوهش تاثیر غلظت های ۶و۴و۲و۰ میلی مولار نیترات سرب بردانه های رست های گندم به مدت دو هفته در اتاقک رشد با شرایط کنترل شده در محیط هیدروپونیک مورد بررسی قرارگرفت آزمایشات در قالب طرح کاملاتصادفی براساس ۴ تکرار درهر تیمار انجام گرفت افزایش معنی داری نشان داد با افزایش غلظت نیترات سرب میزان فعالیت آنزیم پرP≤%۱ محاسبات آماری درمورد پرولین درسطح اکسیداز و کاتالاز ریشه و اندام هوایی افزایش معنی داری یافت میزان افزایش فعالیت پراکسیداز دراندام هوایی بیشتر از ریشه بود درحالیکه میزان فعالیت آنزیم کاتالاز درریشه بیشتر از اندام هوایی بود.