سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد عبدی وش – کارشناس ارشد پیشرانه تهران
مرتضی غفوری – استادیار دانشگاه امام حسین ع

چکیده:

دراین تحقیق ضمن بررسی خواص مختلف مورد نیاز برای یک سوخت مایع پرانرژی مناسب ترین سوخت برای استفاده درترکیبات پرانرژی معرفی گردید سپس برای افزایش چگالی سوخت مایع و درنتیجه بالا بردن کارایی آن با انتخاب عامل یک ژل کننده مناسب سوخت مورد نظر به ژل تبدیل شد که درنتیجه ژل شدن سوخت پرانژی خواص رئولوژیکی آن نیز تغییر یافت برای بررسی تغییرات رئولوژیکی ایجاد شده درسوخت مایع ژل شده لزجت نمونه های ژل تهیه شده اندازه گیری و منحنی تغییرات لزجت نسبت به تنش برشی اعمال شده دردورهای مختلف دستگاه ویسکومتر رسم شد نزولی بودن منحنی بدست آمده نشان دهنده رفتارهای نازک شوندگی برشی نمونه های ژل تهیه شده میب اشند همچنین با اندازه گیری لزجت رفت و برگشت و رسم منحنی تغییرات برای آن مشاهده می شود که این دو منحنی برهم منطبق نیستندو این تیکسوتروپیک بودن برگشت پذیری ژل تهیه شده را نشان میدهد.