سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صفاهانی لنگرودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سمانه اورک – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین طیب – کارشناس ارشد علفهای هرز
حسن کرمزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به اهمیت کشت گندم درمزارع استان خوزستان وخسارت رسانی به پنیرک به اکثرمزارع بدین منظور ازمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمنطقه الهایی ازتوابع شهرستان اهواز درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید فاکتورعلف کش شامل لوگران، شوالیه، توتال، گرانستار، توفوردی و دوپلسان سوپر و بروماسید آ – ام وجین ، شاهدبدون کنترل که در۳تکرار منظور گردید ودرمجموع ۲۷کرت ایجاد شد نتایج نشان داد بالاترین وزن خشکگندم متعلق به تیمار با مصرفتوتال می باشد بررسی مکانیسم تاثیرش نشان میدهد این علف کش جز علف کشهایی هست که باعث افزایش رشد رویشی گیاه و بالطبع وزن خشک آن میگردد کمترین وزن وبیوماس علف هرز پنیرک درتیمارهای با مصرف لوگران شوالیه و تیمار وجین شده مشاهده گردید بطوریکه میزان وزن علف هرز دراین تیمارها بصورت معنی داری کمتر از تیمار شاهد وسایر تیمارها بود حذف علفهای هرز باعث شده بود بدلیل کاهش رقابت بین گیاه زراعی و علف هرزرشد و تراکم بوته گیاه زراعی دراین تیمارها افزایش یابد و همچنین مشخص شد که بهترین تیمار اعمال شده براه یحذف علف هرز بدون تاثیر منفی معنی دار درعملکرد و وزن محصول تیمار وجین شده م یباشد.