سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزادفسا
احسان امیرعضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اصغر حجگذار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثرعلف کشهای جدید ثبت شده خانواده سولفونیل اوره درمقایسه با علف کشهای رایج آترازین +آلاکلر برروی عملکرد ذرت دانه ای پژوهشی درسال زراعی ۱۳۸۹ درشهرستان کازرون واقع دراستان فارس بصورت بلوکهای کامل تصادفی با ۱۴ تیمار و درسه تکرار انجام شد تیمارهای آزمیاش شامل ۳ غلظت ازهرکدام از۴علف کش مصرفی و ۲ تیمار شاهد با علف و بدون علف وجین دستی بود نتایج نشان داد که تیمار ۱۷۵g/h ازعلف کش اولتیما و تیمار ۳l/h ازعلف کش کروز بترتیب بعد از تیمار وجین دستی بالاترین عملکرد دانه درهکتار را به خوداختصاص داندو تیمار ۰۵kg/h آترازین +۱/۵l/h آلاکلر و تیمار۱l/h ازعلف کش اکوئیپ بترتیب بعد ازتیمار شاهد با علف کمترین میزان عملکرددانه درهکتار را به خوداختصاصدادند.