سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

معصومه اسدی – دانشگاه پیام نوراصفهان
جواد چراغی – دانشگاه ایلام
علی اصغر پیله وریان – دانشگاه پیام نوراصفهان
علی اشرف مهرابی – دانشگاه ایلام

چکیده:

باتوجه به اینکه هیپرلیپیدمی به عنوان یکی ازمهمترین عوامل خطرزای بیماریهای قلبی – عروقی مطرح می باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی اثردریافت عصاره الکلی گیاه زوفایی برمیزان لیپیدهای سرم کلسترول تری گلیسیرید VLDL HDL LDL درموشهای هایپرلیپیدمیک صورت گرفت دراین مطالعه تجربی ۵۰سرموش ویستار نر به ۴گروه ۱۰تایی تقسیم شدند و به مدت یک ماه به ترتیب تحت تیمار رژیم غذایی پایه کنترل یک درصد کلسترول بعلاوه رژیم غذایی پایه رژیم پایه همراه با عصاره الکلی گیاه دوز۱۰۰ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن یک درصد کلسترول همراه با عصاره الکلی گیاه دوز ۱۰۰ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن داده شد. سطح سرمی کلسترول تامLDL/HDL TG/HDL CHO/HDL VLDL TG LDL.C گروه های تحت تیمار با عصاره گیاه زوفایی بطور معنی داری نسبت بگروه پرکلسترول کاهش یافت P<0/001 همچنین سطح سرمی HLD گروه های تحت تیمار نسبت به گروه پرکلسترول بطور معنی داری افزایش یافت