سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مقاله اثرطول مهارها برروی تغییر شکل جانبی و نشست سطح زمین به کمک روش عددی و با استفاده ازنرم افزار دوبعدی مورد بررسی قرارگرفته است درمدل عددی دیواره با المان دیوار طول غیرگیردار مهارها با المان انکر گره به گره طول گیرداری مهارها با المان ژئوگریدوخاک توسط مدل خاک سخت شونده شبیه سازی شده است مراحل کامل گودبرداری شامل خاکبرداری قراردادن مهارها و ایجاد نیروی پیش تنیدگی درآنها نیز مدل سازی شده است سپس مدل عددی توسط داده های میدانی کالیبره گردید و اثرطول مهارها گیرداری و غیرگیرداری برروی تغییر شکل دیواره و نشست سطح زمین مورد بررسی قرارگرفته است