سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم حسنی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
جواد احدیان – استادیاران دانشکده مهندسی علوم آب گروه سازه های آبی
عبدالعلی حسنی نیا – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین مقاله به تاثیر پارامتر هندسی طول بال ابشکن L شکل مستقر درقوس ۱۸۰درجه برمیزان آبشستگی اطراف آن پرداخته شدها ست به این منظور درابتدا به شناخت مدل عددی و صحت سنجی مدل از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده است پروفیل عرضی بستر درراستای ابشکن و حداکثر عمق ابشستگی اطراف ابشکن تیغه ای با عبور دبی های ۲۰و۲۴و۲۸یلتر برثانیه با طول ۸و۱۰و۱۲سانتیمتر و درموقعیت ۳۰ درجه قوس جهت صحت سنجی مدل درنظر گرفته شدهاست سپس نتایج مدل برای ابشکن L شکل با نسبت بال به جان ۰/۲۵و۰/۵۸و۰/۸۵ دردبی ۲۰و۲۴و۲۸ ارایه شده است نتایج نشان میدهد کهدردبی ثابت با افزایش طول بال ابشکن آبشستگی بیشینه کاهش می یابد.