سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
محمد مهدی امینایی –
محمد احمدی نژاد –
حسین کامیابی –

چکیده:

گونه های آسپرژیلوس روی مواد خام اولیه مورد استفاده غذای انسان و دام رشد کرده و با تولید متابولیتهای ثانویه از ارزش غذایی آنها میکاهند. خسارت این قارچها در اکثر مواد غذایی به خصوص دانه ها به خوبی مشهود است. در این مطالعه به منظور جلوگیری از رشد کلنی قارچ Aspergillus parasiticus خواص ضد قارچی عصاره آبی آلوئه ورا بررسی شد. عصاره آبی آلوئه ورا در غلظت ۴،۲ و ۶% تهیه شد و به محیط کشت زاپک اضافه شد و این محیطها با یک پلاگ آگار از قارچ Aspergillus parasiticus تلقیح شده و بعد از زمانهای ۴۸،۷۲ و ۹۶ ساعت قطر کلنیها اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که عصاره گیاه آلوئه ورا با غلظت ۴،۲ و ۶% در مقایسه با شاهد که به آن آن آب مقطر اضافه شده بود، به خوبی باز دارنده رشد کلنی قارچ A.parasiticus بود یعنی این غلظتها توانستند از رشد قارچ ممانعت کنند.