سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کوهسار – کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آز
عزت اله قائمی – دانشیار گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مریم صادق شش پلی – -۳ کارشناس ارشد میکروبیولوژی
الوافضل فدوی – -۴ کارشناس ارشد علوم و صنایع غذائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

شمارزیادی ازگیاهان به منظوردرمان برخی ازبیماری هامورداستفاده قرارمی گیرندزیراکه فعالیت های ضد میکرو بی ازخودنشان داده اند .این مطالعه به منظور تعیین اثر ضد باکتریائی عصاره های اتانولی وآبی ادویه ها ی دارچین وفلفل سیاه علیه نه گونه باکتری به دو روش دیسک دیفیوژن و چاهک انجام شد .عصاره اتانولی دارچین اثر ضد باکتریائی بسیاربالایی را در هر دوروش دیسک و چاهک د اشت . به طوریکه بیشترین اثرمهاری راعلیه استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس اپیدرمایدیس درروش چاهک به ترتیب باقطرهاله عدم رشد ۲۴ و ۲۴ ودرروش دیسک باقطرهاله عدم رشد ۲۱ و ۱۵ میلی متر نشان داد .عصاره اتانولی فلفل سیاه نیزاثرات ضدباکتریال برروی حساس ترینباکتری های مورد آزمون نشان داد. عصاره های اتانولی نسبت به عصاره های آبی اثر بیشتری از خود نشان دادند