سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی کمایی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
حکیمه دژکام –
ایمان دژکام – دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده:

تنش شوری که هم اکنون به عنوان یکیازمشکلات درحال افزایش جهان به شمار می رود تاثیر بسیارزیادی بررشد وعملکرد انواع محصولات کشاورزی ازجمله گیاهان دارویی دارد با هدف بررسی این تاثیر برگیاه دارویی سیاه دانه Nigell sativa آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار وچهارتکرار درمرحله جوانه زنی گیاه انجام شد ژنوتیپ مورد بررسی سیاه دانه مشهد و سطوح شوری اعمال شده شامل غلظت های صفر شاهد ۳و۵و۱۰و۱۵درصد و ۲۰ درصد میلی مولار کلرید سدیم بودند نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش تنش شوری درصد جوانه زنی طول ریشه طول ساقه وزن خشک ریشه وزن خشک ساقه نسبت به اندام هوایی به ریشه و بیوماس درسیاه دانه بصورت معنی داری کاهش یافت.