سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مصطفی کمائی –
ایمان دژکام – دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده:

شوری اب و خاک ازمشکلات درحال افزایش جهان است که سطح وسیعی ازکشور ما را نیزدربرمیگیرد ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت درمناطق شور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو آزمایشی به منظور بررسی اثرشوری برجوانه زنی و رشد گیاه دارویی بابونه درشرایط اتاق درقالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهارتکرار ویک شاهد در انجام شد ژنوتیپ مورد بررسی بابونه آلمانی بود سطوح شوری اعمال شده شامل غلظت های صفرشاهد و ۳% و %۲۰ ،%۱۵ ،%۱۰ ،%۵ میلی مولارکلرید سدیم بودند نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش تنش شوری درصد جوانه زنی طول ریشه طول ساقه وزن خشک ریشه وزن خشک ساقه نسبت به اندام هوایی به ریشه و بیوماس دربابونه آلمانی بصورت معنی دار کاهش یافت