سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا مظفری – کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی
عباس حسنی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
فاطمه سفیدکن – استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگله
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

شوری خاک و آب از عوامل کاهش دهندهی رشد و عملکرد بسیاری از محصولات کشاورزی در ایران می باشد. نعناع فلفلی (Mentha piperita) گیاهی علفی، چندساله و معطر، متعلق به تیره نعناعیان (Lamiaceae) است. از مواد مؤثره این گیاه در صنایع غذایی و داروسازی استفاده می شود. به منظور بررسی اثر شوری آب دریا بر تجمع پرولین، قندهای محلول، دمای برگ، میزان نسبی آب و کلروفیل برگ یک آزمایش گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح شوری ( ۰/۶ و ۲ و ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر) و چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش شوری اثر معنی داری بر پارامترهای اندازه گیری شده دارد. با افزایش سطح شوری میزان پرولین، قندهای محلول و دمای برگ بطور قابل توجهی افزایش و میزان آب نسبی و مقادیر کلروفیل برگ کاهش یافت. به طوری که کمترین میزان پرولین، قندهای محلول و دمای برگ در گیاهان شاهد و بیشترین میزان آنها در سطح شوری ۸ دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین مقادیر آب نسبی و کلروفیل برگ به ترتیب در تیمارهای شاهد و شوری ۸ دسی زیمنس بر متر مشاهده گردیدند.