سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا دخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضائی نژاد –
سعید دوازده امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثرشوری آب آبیاری براجزا عملکرد اسانس اندام هوایی شاخساره گیاه دارویی زنیان درکشت بهاره و تابستانه آزمایشهایی درمیکروپلات های مستقر دردانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان اصفهان طی سالهای ۱۳۸۸و۱۳۸۹ انجام شد تیمارهای شوری ۰/۳و۴و۸/۱۲ دسی زیمنس برمتر با ۳تکرار دردو فصل کشت بهاره و تابستانه ازمرحله قبل از گلدهی اعمال شد کلیه آزمایشها در مراحل مختلف درقالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد و تیمارهای شوری مورد نظر با استفاده ازنمک طعام تهیه شد استخراج اسانس با استفاده ازدستگاه کلونجر صورت گرفت نتایج نشان داد با افزایش شوری میانگین صفات عملکرد اندام رویشی عملکرد وزن تر و خشک درمترمربع درکشت بهاره و تابستانه کاهش و میانگین درصد اسانس اندام رویشی درکشت بهاره و تابستانه افزایش یافت.