سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهارک حاتمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجید عاشوری – استادیار دانشگاه آزاد لاهیجان
حسن شکری واحدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
پریسا شاهین رخسار –

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش ابیاری و مصرف نیتروژن و پتاسیم بربرنج رقم هاشمی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درموسسه تحقیقات برنج کشور رشت درسال زراعی ۹۰ اجرا شد فاکتورهای مورد بررسی شامل ابیاری به دوروش غرقاب و تناوب ۸ روزه ازشروع مرحله پنجه زنی نیتروژن درسه سطح شاهد ۶۰و۹۰کیلوگرم درهکتار ازمنبع اوره و پتاسیم درسه سطح شاهد ۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار ازمنبع سولفات پتاسیم بودند نتایج نشان داد که اثرنیتروژن برعملکرد دانه عملکرد کاه تعدادپنجه درمترمربع تعداددانه درپانیکول ارتفاع بوته و طول خوشه معنی دار بود بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد درمصرف ۹۰کیلوگرمدرهکتار نیتروژن بدست آمد که بیشترین میانگین عملکرد دانه ۴۳۴۳ کیلوگرم درهکتار مربوط به این تیمار بود.