سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره حفیظی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمدرضا بلندی – عضو هیئت علمی وکارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علیرضا سوهانی دربان –
حسن حمیدی –

چکیده:

به منظور مطالعه اثرسطوح مختلف ساکارز برکالوس زایی رقم سیب زمینی ساتینا تک جوانه های حاصل از گیاهچه های با ۶ هفته سن که درشرایط درون شیشه ای تولید شده بودند روی محیط کشت پایه ms محتوی هورمونهای بنزیل آمینو پوریم ۱۰ میلی گرم درلیتر و نفتالین استیک اسید ۰/۵ میلی گرم درلیتر درشرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ساعت تاریکی قرارگرفتند دراین تحقیق ازطرح کاملا تصادفی با چهارتیمار مختلف غلظت های ۴۰و۶۰و۸۰و۱۰۰ گرم درلیتر ساکارز و سه تکرار در هرتیمار استفاده شد صفاتمورد مطالعه شامل قطر کالوس وزن ترکالوس ووزن خشک کالوس می باشد نتایج نشان داد که از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بین سطوح مختلف ساکارز اختلاف معنی داری وجود دارد علاوه براین مقیاس میانگین نیز نشان داد که با افزایش غلظت ساکارز میزان قطر وزن تروخشک کالوس به طورمعنی داری کاهش یافت درحالیکه درصد کالوس زایی با افزایش غلظت ساکارز به طور معنی داری افزایش یافت تا غلظت ۶۰ گرم درلیتر و پس از آن کاهش نشان داد.