سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه رجب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف تفاله قهوه و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیانcarum copticum آزمایشی به صورت کرت های خردشده درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکراردر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹انجام شد. تیمار های آزمایش شامل تفاله قهوه در چهار سطح صفر، ۲۰، ۴۰و۶۰ تن درهکتار در کرت های اصلی و تراکم زنیان در چهار سطح ۳۰، ۵۰، ۷۰ و۹۰ بوته درمترمربع در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان دادکه تفاله قهوه و تراکم بر عملکرد دانه تاثیرمعنی داری دارند. کمترین و بیشترین عملکرد دانه به ترتیب به میزان ۱۶۸۳ و ۲۱۵۰کیلوگرم در هکتار و از تیمارهای ۰ و ۶۰ تن در هکتار تفاله قهوه حاصل شد. تفاله قهوه از طریق افزایش شاخص برداشت موجب افزایش عملکرد دانه گردید. همچنین بیشترین عملکرد دانه درتراکم ۹۰ بوته در مترمربع بدست آمد.