سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حمزه امیری – استادیار دانشگاه لرستان
عاطفه قشنگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازآنجایی که حبوبات جز منابع غنی از پروتئین می باشند و ازاین میان باتوجه به اهمیت گیاه لوبیا و همچنین افزایش روزافزون سرب ناشی ازمصرف مواد مختلف و آثار مخرب آن ازطریق منابع مختلف برروی گیاهان تاثیر می گذارد برآن شدیم تا دراین بررسی این دو فاکتور را مورد بررسی قراردهیم و بعلاوه تاثیر اسید سالیسیلیک به عنوان هورمون تنظیم کننده گیاهی را نیز بررسی کردیم این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف سرب ۰/۲۵و۰/۵ و ۰/۷۵ میل یمولار از منبع (Pb(NO3)2 و سالیسیلیک اسید با غلظت ۱۰ میکرومولار برفعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز درریشه و اندام هوایی ۲ رقم لوبیا گلی و صیاد درمحیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت سنجش انزیم پراکسیداز با روش Koroi ( 1989 و سنجش آنزیم کاتالاز به روشChance ( 1995 انجام شد آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار spss درسطح احتمال ۱و۳درصد تکرار انجام شد بنابرنتایج حاصل از این پژوهش همزمان با افزایش غلظت سرب شاهد افزایش معنی دار P<0/01 آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز دریشه و برگ گیاهان ۷روزه هردو رقم گلی و صیاد بودیم که این افزایش دررقم گلی بیشتر ازصیاد بود.