سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمزه امیری – استادیار دانشگاه لرستان
عاطفه قشنگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

بسیاری ازفلزات سنگین ازجمله سرب برای انسان سمی هستند که بهعلت کاربرد گسترده سمیت و توزیع وسیع آنها بیشترین خطر را از نظر زیست محیطی دراند گیاه لوبیا با سطح کشت وسیعی که داراست درمعرض تنش های ناشی ازسرب قرار دارد این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف سرب ۰/۲۵و۰/۵و۰/۷۵ میلی مولار از منبع (Pb(NO3) 2 و سالیسیلیک اسید با غلظت ۱۰ میکرومولار برمقدار پرولین درریشه و اندام هوایی ۲ رقم لوبیا گلی و صیاد درمحیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت و سنجش مقدار پرولین به مقدار ۱۹۷۳)Bates,et al درسطح احتمال ۱درصد و ۳ تکرار انجام شد انالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و ازمون دانکن توسط نرم افزار SPSS درسطح احتمال ۱و۳درصد تکرار انجام شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار پرولین ریشه و اندام هوایی درهردو رقم نسبت به شاهد با افزایش غلظت سرب محلول غذایی افزایش معنی داری P<0/01 یافته است. همچنین درصد افزایش مقدار پرولین درریشه و اندام هوایی گیاهان ۷روزه رقم گلی بیشتر ازرقم صیاد بود و درصد افزایش مقدار پرولین درریشه هردو رقم بیشترازاندام هوایی بود.