سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حمزه امیری – استادیار دانشگاه لرستان
عاطفه قشنگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

آلودگی با فلزات سنگین ازجمله سرب یکی ازمخاطرات مهم زیست محیطی می باشد که سبب آسیب جدی به موجودات زنده می گردد گیاه لوبیا با سطح کشت وسیعی که داراست درمعرض تنش های ناشی از سرب قرار دراد این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف سرب ۰/۲۵و۰/۵ و ۰/۷۵ میلی مولار ازمنبع Pb(NO32 برمقدار پرولین درریشه و اندام هوایی ۲ رقم لوبیا گلی و صیاد درمحیط کشت بهروش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت و سنجش مقدار پرولین به روش ۱۹۷۳)Bates,et al درسطح احتمال ۱درصد و ۳ تکرار انجام شد انالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار sPSS درسطح احتمال ۱درصد و ۳تکرار انجام شد نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که مقدارپرولین ریشه واندام هوایی درهر دو رقم نسبت به شاهد با افزایش غلظت سرب محلول غذایی افزایش معنی داری (P<0/01 یافته است.