سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین صمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
سیده سمیه حسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدا… حاتم زاده – دانشیار گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیاران گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

این بررسی به منظور افزایش عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی رز رقم های ’ردنائومی ‘و ’آوالانج ‘در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار به اجرا در آمد. صفاتی مانند ماندگاری، پروتئین کل و میزان پرولین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید+ آسکوربیک اسید در رقم ’ردنائومی‘پیری گل ها را به تأخیر می اندازد در حالیکه در رقم ’آوالانج‘ تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات+ آسکوربیک اسید ماندگاری را افزایش می دهد. همچنین نتایج بهدست آمده در رقم ’ردنائومی‘نشان داد که میزان پروتئین کل تحت تیمار چهارم و محتوی پرولین تحت تیمار دوم دارای بیشترین مقدار و در رقم ’آوالانج‘میزان پروتئین کل تحت تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات و مقدار پرولین تحت تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید بیشترین مقدار را دارا می باشند.