سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه تازیکه – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی
مریم نیاکان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
مازیار احمدی گلسفیدی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

استرس خشکی یکی ازمهمترین استرسهای محیطی است که میتواندرشد و نمو گیاهان را تنظیم و تولید گیاهان را محدود کند همچنین خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهان را تغییر دهد اسید سالیسیلیک یکی از مولکولهای مهم سیگنال دهنده درپاسخ های گیاهی به تعدیل شرایط استرس است دراین تحقیق اثردو غلظت مختلف سالیسیلات ۴- ۱۰ و ۷- ۱۰ مولار تحت دو تنش خشکی ملایم ۳۵درصد ظرفیت اشباع خاک و شدید ۱۵درصد ظرفیت اشباع خاک و برپارامترهای رشد گیاه نعناع سامل وزن ترو خشک برگ ریشه و اندام هوایی مورد ارزیابی قرارگرفت جهت نیل به این هدف ابتدا گیاه نعناع Menthapiperita L. تحت شرایط گلدانی کشت شد دراواسط رشد رویشی اندام هوایی گیاهان بادوغلظت ازسالیسیلات ۴- ۱۰و۷-۱۰ مولار به مدت ۱۷روز محلول پاشی و پیش تیمار شدند سپس دو سطح از خشکی شامل خشکی ملایم ۳۵درصد ظرفیت اشباع خاک و شدید ۱۵درصد ظرفیت اشباع خاک و آبیاری معمولی ۵۰درصد ظرفیت اشباع خاک به مدت ۱۷روز درغالب ۹ تیمار ۴تکرار کاملا تصادفی همراه با دو غلظت سالیسیلات برآنها اعمال گشت