سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کاوه یوسفی – کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی
حمید قیسوندی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی اثر سازمان یادگیرنده برچابکی سازمان پرداخته شدهاست براساس فرمول کوکران حجم نمونه ۱۲۹ براورد گردید که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و پرسشنامه ای شامل ۴۶ سوال بین آنها توزیع گردید نتایج حاصل ازاین پژوهش دردوبخش اورده شده است دربخش اول به بررسی رابطه بین چابکی سازمان و سازمان یادگیرنده و همچنین رابطه چابکی سازمان با پنج مشخصه اصلی سازمان یادگیرنده پرداخته شده است و دربخش دوم به تحلیل رگرسیون و بررسی میزان تاثیر گذاری هریک از پنج مشخصه اصلی سازمان یادگیرنده برچابکی سازمان پرداخته می شود نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمان رابطه معناداری درسطح ۱درصد وجود داشت بدین معنی که با ۹۹ درصد اطمینان می توان اظهار نمود که بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمان رابطه وجود دارد این رابطهمثبت بوده و درسطح قوی ۰٫۷۸۷ می باشد که براین اساس فرضیه اصلی تحقیق که همان وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر چابکی سازمان و سازمان یادگیرنده می باشد تایید شده است همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین هرکدام از پنج مولفه اصلی سازمان یادگیرنده تفکر سیستمی آرمان مشترک یادگیری تیمی الگوهای ذهنی و قابلیت های فردی و چابکی سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.