سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مانی معرفت زاده خامنه – مدرس دانشگاه پیام نور تهران
احمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

رویZn یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان مختلف از جمله های متفاوت فیزیولوژی، بیوشیمی مولکولی سلولی و ژنتیکی در حال بررسی است دراین پژوهش اثر سمی روی بربرخی فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه گندم دررقم پیشتاز مورد مطالعه قرارگرفت از آ«جا که روی جز عناصر کم مصرف و ضروری برای رشد گیاه می باشد ازطرفی مقادیر زیاد آن موجب بروز اثرات سمی در گیاه می شود لذا می توان کشت این گیاه ارزشمند را در زمینهای آلوده به روی رونق داد و ارقام مقاوم تر گندم نسبت به تنش روی را معرفی کرد درپژوهش حاضر گیاهان به مدت دو هفتهدر اتاق رشد با شرایط کنترل شده درمحلول غذایی محیط هیدروپونیک حاوی غلظت های متفاوت فلز روی ۰و۵و۱۰و۱۵ میلی مولار کشت داده شد و پس از این مدت آزمایشهای لازم برروی آنها انجام شد این کار در قالب یک و ازمون دانکن مورد بررسی قرارگرفت spss طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار درهر تیمار انجام و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار براساس نتایج بدست آمده با افزایش غلظت روی میزان پرولین در دو بخش هوایی و زیرزمینی گیاه گندم افزایش ولی مقدار کلروفیل کاهش یافت