سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رجائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
امید صادقی پور – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

به منظور مطالعه میزان تاثیر سیستم های تلفیقی کودهای دامی شیمیایی و باکتریهای محرک رشد PGPR برعملکرد کمی و کیفی ارقام آفتابگردان درراستای کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی و تعیین مناسب ترین رژیم غذایی جهت حصول بهترین عملکرد زراعی آزمایشی درسال ۱۳۸۹ درمطنقه گرگاب واقع دراستان اصفهان وبا استفاده ازسه رقم هیبرید آلستار ایروفلور و سرنا انجام شد دراین مطالعه از ازمایش کرت های خرد شده درقالب بلوک کامل تصادفی که درآن ۸ تیمار که عبارت بودند از N1 کود کامل دامی N2 کود کامل شیمیایی N3 کود کامل باکتریایی N4 تلفیقی کودهای ۱/۲ دامی و ۱/۲ شیمیایی N5 تلفیقی باکتریایی ۱/۲ شیمیایی و ۱/۲ دامی N6 تلفیقی ۱/۲ دامی و باکتریایی N7 تلقیقی ۱/۲ شیمیایی و باکتریایی و N8 شاهد در۳ تکرار صورتگرفت بذورباکتریایی قبل ازکشت با محلول باکتریایی آزوسپرلیوم پسودموناس و باسیلوس سوتیلیس تلقیح و بلافاصله کشت شد نتایج آزمایش بیانگر این است که عملکرد کمی و کیفی و شاخص برداشت درسیستم تغذیه تلفیقی به ترتیب N5 > N4 > N7 > N بیشتر از استفاده هریک از آنها به تنهایی درمزرعه می باشد