سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین باقری – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
طاهره مختاری –
نرگس حاجیان نژاد –

چکیده:

بابونه آلمانی یکی ازقدیمی ترین و یکی از۹ گیاه دارویی مهم شناخته شده دردنیا می باشد دردرمان بسیاری از بیماریها صنایع غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد برای بررسی نقش رژیم های مختلف ابیاری و تنش برعملکرد بابونه سه رژیم ابیاری ۷و۱۰و۱۴روزمورد استفاده قرارگرفت این آزمایش درسال زراعی ۱۳۹۰ درمزرعه تحقیقاتی ایستگاه طرق مشهد درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار انجام شد ارتفاع بوته تعدادگل وزن ترگل و عملکرد بذر با فواصل یک هفته ای از اردیبهشت تا پایان دوره زایشی گیاه اندازه گیری شدند طبق نتایج بدست آمده داده های مورد نظر برای هرسه صفت ارتفاع بوته تعدادگل و وزن ترگل دارای اختلاف معنی داری درسطح ۵درصد بودند آبیاری بروزن هزاردانه بذر اثرمعنی داری را نشان نداده است وزن هزاردانه هر سه تیمار ۰٫۰۲ بوده است ولی برعملکرد بذردهکتار موثر بوده است.