سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصرت اله حیدرپور – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
بهروز واعظی –

چکیده:

به منظور تعیین اثرات روشهای مختلف خاک ورزی برروی خصوصیات فیزیکی خاک درتناوب آیش ـ گندم این پروژه درمناطق دیم نیمه گرمسیری کشور گچساران بصورت آزمایش فاکتوریل و طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار در ۴ تکرار از پاییز سال ۱۳۸۳ اجرا گردید تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند از A گاو آهن قلمی +هرس بشقابی +خطی کار B گاو آهن بدون صفحه گردان +هرس بشقابی +خطی کارC هرس دوار +خطی کارD پنجه غازی +هرس بشقابی +خطی کار E یا شاهد گاو آهن برگردان دار+دست پاشی کود و بذر+پنجه غازی نتایج سه ساله نشان داد از نظر جرم مخصوص ظاهری خاک دراثر عمق تیمار و اثرمتقابل آنها درسطح ۱درصد معنی دار وجود داشت همچنین دردرصد رطوبت خاک مراحل گل دهی و پرشدن دانه اثرعمق درهر دو مرحله و اثرتیمار و اثرمتقابل عمق * تیمار درمرحله گل دهی معنی دار شدند درمقایسه میانگین مقادیر جرم مخصوص ظاهری خاک اگرچه تیمارهای E,D میانگین ۱/۴۹ گرم برسانتیمترمکعب کمترین مقدار را داشتند اما اثر متقابل عمق * تیمار کمترین میزان فشردگی را درگاو آهن قلمی عمق ۱-۰ سانتیمتر و مقدار ۱/۳۷ گرم برسانتی مترمکعب نشان داد.