سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – دانشجوی کارشناس ارشد
حجت هاشمی نصب – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

طبق بررسی های انجام شده بیشترین تلفات ریزش دانه درهنگام برداشت غلات مربوط به قسمت برش محصول است دردماغه عوامل تاثیر گذار زیادیوجود دارد که درصورت تنظیم نبودن میتوانند باعث ریزش شوند برخی ازاین عوامل عبارتند از سرعت حرکت شانه برش سرعت دوران چرخ فلک نسبت سرعت خطی وسیله و چرخ فلک سرعت رو به جلو وسیله ارتفاع برش ساقه فاصله عمودی و افقی چرخ فلک از شانه برش نوع چرخ فلک صاف یا مضرس بودن تیغه های شانه برش زاویه تیزی تیغه ها زاویه اریب بین تیغه های ثابت و متحرک همچنین عوامل دیگری که مربوط به خود گیاه می باشد مثل رطوبت ساقه تراکم بوته های گیاه الگوی کشت ضخامت ساقه و واریته نیز برمیزان ریزش دانه تاثیر گذار هستند هدف ازانجام این پژوهش مقایسه ریزش دانه دردماغه کمباین بود به اینمنوظر ۱۸ رقم گندم مختلف که بطور معمول دراستان فارس مورد استفاده قرارمیگیرند انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند نمونه های موردنظر درمزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و درشرایط کاملا مشابه کشت شده بودند و همه نمونه ها دررطوبت یکسان مورد آزمایش قرارگرفتند