سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بخش شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدمهدی رحیمی –
خدابخش کردلاغری –
علی رحیمی –

چکیده:

به منظور بررسی اثررقم و تراکم برعملکرد و اجزا عملکرد تریتیکاله آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد رقم درسه محصول شامل ۱۵ – ۸۲ V1= ET ، V2=ET79-17 و جوانیلو شاهد +V3 و تراکم درسه سطح شامل ۳۵۰و۴۵۰و۵۵۰ دانه درمتر مربع منظور گردید عملیات تجزیه واریانس با استفاده ازنرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چنددامنه ای دانکن انجام شد نتایج حاصله نشان داد که اثرتراکم درکلیه صفات مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار بود اثررقم و همچنین اثرمتقابل رقم و تراکم نیز برکلیه صفات مطالعه معنی دار بود دراغلب صفات موردمطالعه تیمار ET79-17 )V2D2 و تراکم ۴۵۰ دانه درمتر مربع برترین تیمار بود ازنظر صفات عملکرد دانه بیشترین مقدار عملکرد در تیمار ET79-17)V2D2و تراکم ۴۵۰دانه درمتر مربع به میزان ۸۰۱۰/۳ کیلوگرم درهکتار حاصل شد.