سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بخش شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدمهدی رحیمی –
خدابخش کردلاغری –
علی رحیمی –

چکیده:

به منظور بررسی اثررقم و تراکم برصفات مورفولوژیکی تریتیکاله آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد رقم درسه محصول شامل ۱۵ – ۸۲ V1= ET ، V2=ET79-17 و جوانیلو شاهد +V3 و تراکم درسه سطح شامل ۳۵۰و۴۵۰و۵۵۰ دانه درمتر مربع منظور گردید عملیات تجزیه واریانس با استفاده ازنرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چنددامنه ای دانکن انجام شد نتایج حاصله نشان داد بیشترین میانگین ارتفاع بوته درتیمار D3 550 بوته درمترمربع به میزان ۸۸/۳۶ سانتی مترو بیشترین میانگین ارتفاع بوته درتیمار V3 رقم جوانیلو به میزان ۸۹/۸۷ سانتی متر بدستآمد اثرمتقابل رقم و تراکم بذر برمیانگین تعدادپنجه دربوته درسطح احتمال ۱درصد معنی داربود ولی اثرتراکم براین صفت معنیدار نگردید کمترین تعدادپنجه دربوته مربوط به تیمار V1 رقم ET82-15 به تعداد ۶/۲۲ عدد و بیشترین تعدادپنجه دربوته نیز مربوط به تیمار V2 رقم ET79-17 با میانگین ۷/۵۲ عدد دربوته بود همچنین رقم جوانیلو از نظر طول سنبله نسبت به سایرارقام برتری نشان داد