سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
فروغ عباسی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
رضا قربانی – دانشیار دانشگاه فردوسی

چکیده:

ازپتانسیل دگرآسیبی گیاهان برای یافتن علف کشهای طبیعی می توان استفاده نمود این ترکیبات اختصاصی ترعمل کرده و نسبت به علفکشهای مصنوعی موجود عوارض نامطلوب زیست محیطی کمتری دارند گونه های براسیکا ازجمله کلزا توانایی مهارجوانه زنی و رشد سایرگیاهان رادارند هدف ازاین پژوهش بررسی توان دگرآسیبی عصاره آبی کاه و کلش کلزا روغنی Brassica napus. L ( برجوانه زنی و رشد دوگونه علف هرز Bromus tomentellus tectorum, Bromusاست بدین منظور دو ازمایش درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار درآزمایشگاه و گلخانه انجام شد دربررسی آزمایشگاهی هرواحد آزمایشی شامل یک بتری دیش بود و تیمارها شامل غلظت های مختلف عصاره آبی آب خالص شاهد ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد ازمحلول ۱۰ درصد وزنی /حجمی ذخیره بود صفات مورد بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه بود آنالیز داده ها نشان داد که عصاره آبی کلزا تمام صفات مورد بررسی را بطور معنی داری کاهش داد و با افزایش غلظت عصاره این اثرمهاری بیشتر شد درآزمایش گلخانه ای تیمارها شامل مقدار بقایای کلزا ۰و۰/۵و۱و۲ درصد بقایا بردرصد وزنی خاک بود.