سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سپیده حاج باقری – دانشجوی دکتری تخصصی
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین مطالعه امکان تاثیر قارچهای میکوریزی Glomus intraradices Glomus mosseae برمقاومت گیاه ریحان سبز نسبت به شوری ناشی ازکلرید سدیم Mm 75و۱۵۰ مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش میزان آغشتگی ریشه درگیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریز طول ریشه وزن تراندام هوایی و ریشه و میزان رنگیزه های گیاهی درگیاه ریحان شد که نشان دهنده آسیب ناشی از تنش شوری دراین شرایط است درگیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزی طول ریشه وزن تر وخشک اندام هوایی و ریشه و میزان رنگیزه های افزایش یافت ازطرفی استفاده از میکوریز درطبیعت اثرسوء زیست محیطی برطبیعت ندارد و امروزه بعنوان کود سبز درکشاورزی استفاده میشود.