سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ظفرمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهران جواهری بابلی – دانشگاه آزاد اهواز
مهدی محمدی – مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین تحقیق اثرچهارتیمار دوره نوری روشنایی تاریکی ۲۴:۰و۱۶:۸،۱۲:۱۲و۸:۱۶ ساعت درشوری ppt10 برروی ترکیب اسید چرب درریزجلبک Chlorella vulgaris مورد آزمون قرارگرفته است نمونه برداری جهت تعیین ترکیب اسیدهای چرب درزمان رسیدن جلبک به فاز ثابت رشد صورتگرفت و پس از انجام مراحل استخراج چربی از جلبک ترکیب اسیدهای چرب آن توسط تزریق به دستگاه GC تعیین گردید دربررسی تیمارها با دوره های نواری متفاوت نیز مشخص گردید دوره نوری ۲۴:۰ بالاترین میزان اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه PUFA و همچنین بالاترین میزان اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه MUFA را دارا می باشد و ازطرف دیگر بیشترین میزان اسیدهای چرب اشباع SFA مربوط به دوره نوری روشنایی : تاریکی ۱۶:۸می باشد.