سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی نجات – دانشگاه پیام نور
سعید ملاجعفری – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

شلتوک از مهمترین غلاتی استکه پیش از انبارداری درابتدای فرایند تبدیل نیاز به خشک کردن دارد از مهمترین عوامل موثر درمیزان شکستگی برنج و ایجاد ضایعات کیفی کاربرد غیراصولی خشک کن ها می باشد به همین منظور تاثیر دما ورطوبت نهایی شلتوک که دو عامل اصلی شکستیگ و ترک دار شدن درفرایند تبدیل میب اشد با ازمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه پارامتر رقم شلتوک بهار۱ و طارم محلی دمای هوای گرم درچهارسطح ۴۰ و۴۵و۵۰و۵۵ درجه سلسیوس و رطوبت نهایی شلتوک برپایه تر درسه سطح ۱۱-۱۰و۱۲-۱۱و۱۳-۱۲ درصد درسه تکرار اجرا شد نتایج تحقیق حاکی از آن بود که رقم طارق محلی حساسیت بیشتری به عوامل ترک و ایجاد خرده برنج نسبت به رقم بهار ۱ نشان میدهد همچنین رقم طارم محلی بهدمای هوا ی گرم و رقم بهار ۱ به رطوبت نهایی محصول حساس می باشند.