سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد اطمینان – کارشناس ارشد سازه های ابی
حبیب موسوی جهرمی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

شوتهای پلکانی نقش مهمی درافزایش ورود هوا و شدت استهلاک انرژی و درنتیجه کاهش اثرکاویتاسیون دارند جریان بالادست سرریزپلکانی تانقطه شروع هواگیری به دلیل عدم هواگیری مستعد خطر کاویتاسیون دردبی های بالا می باشد بنابراین تعیین محل شروع نقطه هواگیری برای ناحیه هواگیری نشده سرریز که درمعرض خطر خوردگی قرار دارد حائز اهمیت است درمطالعه حاضر شبیه سازی جریان توسط مدل Flow 3D انجام گرفت و قابلیت این نرم افزار درشبیه سازی جریان برروی سررریز پلکانی و تاثیر هندسه سرریز و نصب دفلکتور برمحدوده هواگیری جریان و احتمال کاویتاسیون مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان دادند نرم افزار Flow 3D قابلتی مدل نمودن جریان غیرریزشی برروی سرریز پلکانی را دارا می باشد و وجود دفلکتور باعث افزایش ورود هوا و کاهش اثرکاویتاسیون شده است.