سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آقامحمد علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجتبی جعفرزاده کنارسری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی اثرحل کننده های زیستی فسفروگوگرد و محلول پاشی عنصر روی بربرخی صفات سویا رقم M7 پژوهشی درسال ۱۳۸۹ درشهرستان الشتر استان لرستان اجرا گردید هشت تیمارهای مورد بررسی شامل عامل محلول پاشی روی دو سطح صفرو۵درهزار کاربرد حل کننده زیستی فسفردردو سطح کاربرد و عدم کاربرد و تیمار حل کننده زیستی گوگرد دردوسطح کاربرد و عدم کاربرد که با استفاده ازآزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد پس از رسیدگی درصد روغن درصد پروتئین ارتفاع بوته تعدادغلاف دربوته تعداد گره و عملکرد دانه تعیین گردیدند بالاترین عملکرد دانه به میزان ۴۵۰۵ کیلوگرم درهکتار دراثر کاربرد تیمار ترکیب کود زیستی گوگرد و فسفروعدم کاربرد روی حاصل گردید.