سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس درزی نیا – کارشناس ارشد تغذیه طیور
کامران طاهرپور – استادیار دانشگاه ایلام
شکوه اسدی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد تغذیه طیور

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات دو گیاه دارویی رازیانه و زیره سیاه پروبیوتیک و پری بیوتیک و سین بیوتیک برعملکرد رشد و خصوصیات لاشه درجوجه های گوشتی انجام گردید دراین آزمایش از۱۶۸ قطعه جوجه یکروزه نرسویه راس ۳۰۸ در۷تیمار با ۴تکرار و درهر تکرار ۶جوجه درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی به صورت پرورش درقفس استفاده شد تیمارهای آزمایشی به گروه های جیره پایه شاهد جیره پایه با سطح توصیه شده تجاری پروبیوتیک پری بیوتیک و سین بیوتیک و جیره پایه همراه با دو درصد رازیانه زیره سیاه و مخلوط رازیانه و زیره سیاه با دوزمشابه تقسیم شدنداستفاده از افزودنی های گیاهی سبب افزایش خوراک مصرفی جوجه های گوشتی درکل دوره پرورش شد P<0/5 بیشترین و کمترین افزایش وزن بدن به ترتیب درتیمارهای مخلوط رازیانه +زیره سیاه و شاهد مشاهده شدند. P<05 کمترین و بیشترین ضریب تبدیل به ترتیب درتیمارهای مخلوط رازیانه +زیره سیاه و شاهد مشاهده شدند. P<0/5 ازنظر چربی حفره بطنی تیمارهای حاوی سین بیوتیک و افزودنی های گیاهی کاهش معنی داری را درپایان دوره آزمایش با تیمارشاهد داشتند.