سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس درزی نیا – کارشناس ارشد تغذیه طیور
کامران طاهرپور – استادیار دانشگاه ایلام
شکوه اسدی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد تغذیه طیور

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات دو گیاه دارویی رازیانه و زیره سیاه پروبیوتیک و پری بیوتیک برفراسنجه های بیوشیمیایی خون درجوجه های گوشتی انجام گردید دراین آزمایش از۱۶۸ قطعه جوجه یکروزه نرسویه راس ۳۰۸ در۷تیمار با ۴تکرار و درهر تکرار ۶جوجه درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی به صورت پرورش درقفس استفاده شد تیمارهای آزمایشی به گروه های جیره پایه شاهد جیره پایه با سطح توصیه شده تجاری پروبیوتیک پری بیوتیک و سین بیوتیک و جیره پایه همراه با دو درصد رازیانه زیره سیاه و مخلوط رازیانه و زیره سیاه با دوزمشابه تقسیم شدند سطح کلسترول و تری گلیسیرید سرم درتیمارهای حاوی افزودنی های گیاهی بطور معنی داری نسبت به تیمارشاهد کاهش یافت P<005 بین تیمارها ازلحاظ مقدار گلوکز پروتئین کل و HDL تفاوت معنی داری مشاهده نشد P<0/05 کمترین و بیشترین میزان LDL به ترتیب درتیمارهای حاوی افزودنی های گیاهی و شاهد مشاهده شد P<0/05